Puc contractar una assegurança de salut o de vida després del càncer?

En l’actualitat, disposar d’una assegurança d’assistència mèdica o assegurança de salut pot ser un avantatge a l’hora d’afrontar possibles costos mèdics derivats d’una malaltia, així com l’assegurança de vida protegeix financerament a la teva família o altres persones que depenguin de les teves ingressos.

 

L’objectiu de contractar una assegurança privada és que l’asseguradora aboni a l’assegurat una indemnització davant d’una contingència concreta, cobrint els riscos econòmics de béns o de persones. A canvi d’aquest tipus de protecció, l’assegurat realitza pagaments periòdics a la companyia asseguradora, el que s’anomena prima. La determinació d’aquesta prima està sotmesa a moltes variables, entre elles l’edat i l’historial mèdic. Les companyies asseguradores realitzen sempre de manera prèvia un estudi dels riscos i, en funció d’ells, determinen la prima que l’assegurat ha d’abonar.

Què s’ha de fer per contractar aquestes assegurances?

 

Les asseguradores sempre sotmeten a un qüestionari a tots els sol·licitants d’una assegurança mèdica o de vida i, fins i tot, a una revisió mèdica. En aquest document es responen qüestions relatives a la salut i estil de vida de l’assegurat. És important respondre a aquest qüestionari de manera sincera a partir de la informació de què es disposa en el moment de realitzar el qüestionari. Si s’oculta una malaltia crònica o una operació dins de el període de temps en què es delimiten les preguntes, l’assegurat s’exposa a que la companyia no es faci càrrec de l’atenció si arriba a descobrir que s’ha mentit sobre dades de les que l’assegurat ja era coneixedor.

 

Aquest tipus d’assegurances, en funció de la cobertura contractada, poden cobrir processos oncològics en el cas que l’assegurança hagués estat contractada de manera prèvia a la diagnòstic de la malaltia. En línies generals, les assegurances que no inclouen hospitalització; cobreixen tot el que està relacionat amb la detecció i el diagnòstic, però no el tractament i la intervenció (en el cas que l’hagués). Per contra, les pòlisses que inclouen hospitalització i cirurgies donen una cobertura integral, incloent el tractament de la malaltia. A partir d’aquí, hi ha una àmplia varietat de productes que responen a preus molt diferents.

 

¿Es pot contractar una assegurança de salut o de vida després d’haver superat un càncer?

 

Per a les persones que han superat una malaltia oncològica, aconseguir una assegurança de vida o de salut no és fàcil, però en molts casos es pot aconseguir amb un augment de el cost de la prima.

 

No obstant, hi ha alternatives intermèdies a la contractació d’una assegurança privada. La FECEC, juntament amb l’institut Medicina Lliure han arribat a un acord per oferir la possibilitat que les persones amb càncer puguin accedir a diferents serveis mèdics privats sense restriccions degudes a la malaltia. Així, la FECEC pretén oferir una solució i donar accés als serveis de medicina privada a aquestes persones que no tenen assegurança de salut i que els agradaria tenir accés a una pòlissa durant la malaltia i també després de superar-la.

 

Tot i que la llei espanyola no obliga a contractar una assegurança de vida per a demanar un préstec o una hipoteca, moltes entitats bancàries la sol·liciten o la recomanen com a garantia de pagament. El problema apareix quan l’asseguradora es nega a tramitar una pòlissa per malaltia o per haver patit una durant els anys anteriors, com pugui ser el cas de les persones que han patit una malaltia oncològica. En aquest cas, es denega l’assegurança i poden sorgir dificultats per a la concessió del préstec o producte financer.

 

D’altra banda, en vistes de revertir aquesta discriminació, alguns països europeus com França estan començant a aprovar lleis per a les persones que han superat una malaltia oncològica, com és el cas de la llei “Dret a l’oblit”, que va entrar en vigor a 2017. Aquesta llei permet a les persones que s’han recuperat d’un càncer millorar les seves condicions d’accés a préstecs i assegurances, sense que aquestes es vegin afectades per majors recàrrecs o taxes d’interès més elevades.

 

Segons aquesta llei, les persones que hagin superat un càncer no hauran de declarar la seva patologia un cop hagin passat 10 anys des del tractament sense recaigudes. Aquest termini es redueix a 5 anys després d’haver finalitzat el protocol terapèutic per als càncers diagnosticats abans dels 15 anys d’edat. La mateixa llei aporta l’adopció d’una “matriu de referència” que estableix, patologia per patologia, el temps després del qual les persones puguin adquirir una pòlissa d’assegurança sense primes addicionals o exclusió de garantia, en les mateixes condicions que les que no hagin estat afectades per una malaltia oncològica.

 

Fruit d’aquesta preocupació, recentment s’ha aprovat el pla europeu contra el càncer, conegut com “Beating Cancer plan”, que planeja posar en marxa diferents accions amb l’objectiu de brindar la informació i les eines necessàries per prendre decisions més saludables, així com promoure la cooperació entre els serveis socials i de salut.

 

A través d’aquesta eina, la comissió examinarà de prop les pràctiques en l’àrea de serveis financers, entre les que s’inclouen les assegurances privades, des del punt de vista de l’equitat cap a les persones que han superat un càncer i estan en remissió a llarg termini. La comissió establirà un diàleg amb les empreses per desenvolupar un codi de conducta que garanteixi que els avenços en els tractaments contra el càncer i la seva major eficàcia es reflecteixin en les pràctiques comercials dels proveïdors de serveis financers, per garantir que només s’utilitzi la informació necessària a l’avaluar l’elegibilitat dels sol·licitants de productes financers, així com fer possible l’accés equitatiu als serveis financers a través d’un codi de conducta i reflexió per donar solucions a llarg termini. Totes dues iniciatives estan previstes per a 2021-2023.

 

Referències:

 

Consells per salvar les dificultats a l’hora de demanar un producte financer

Tal i com vam comentar en l’article Eines i recursos per a la gestió de les finances, el càncer i el seu tractament poden tenir una forta repercussió en el benestar econòmic de les persones afectades i les del seu entorn immediat. Aquí presentem les dificultats a l’hora de demanar un producte financer durant o després de la malaltia i oferim algunes idees i consells a tenir en compte durant la gestió.

 

Cal contractar una assegurança per demanar un préstec o una hipoteca al banc?

 

Tot i que la llei espanyola no obliga a contractar una assegurança de vida (ni de cap tipus) per demanar un préstec o una hipoteca, moltes entitats bancàries la sol·liciten o la recomanen com a garantia de pagament. El problema apareix quan l’asseguradora es nega a tramitar una pòlissa per malaltia actual o per haver-ne patit una durant els anys anteriors. En aquest cas, es denega l’assegurança i, de retruc, poden sorgir dificultats per a la concessió del préstec.

 

Hem de tenir clar que, tot i que el banc ens l’ofereixi, existeix l’opció de no contractar assegurança. Si de totes maneres estem interessats en una, segurament serà més econòmica si no la contractem a través del banc.

 

Aquest darrer estiu es va presentar un avantprojecte de llei hipotecària per la qual es prohibirà la vinculació d’assegurances de qualsevol tipus a les hipoteques. Un cop estigui aprovada, els sol·licitants de préstecs als quals se’ls ha denegat per motius de salut estaran totalment emparats legalment per a poder fer una denuncia.

 

Casos en què s’ha denegat un producte financer i recursos online de protesta

 

Són moltes les persones que no han pogut gaudir d’un producte financer degut al seu historial mèdic. Reclamen que s’apliquin les estadístiques actualitzades de supervivència per tipus de càncer. Hi ha moltes persones que tenen la mateixa probabilitat de recaiguda que una altra persona que no ha patit càncer. Per altra banda, la FECEC també reclama una llei de “dret a l’oblit” que obligui a esborrar l’historial mèdic passat un temps, tal i com es fa a França actualment.

 

També hi ha casos que han aparegut a la premsa de gent que emprèn una queixa massiva a les xarxes socials per tal de recollir signatures i recolzar la seva causa. Una d’aquestes, la del Juan Antonio Sepulcre, va acabar amb la rectificació per part del banc arrel de, suposadament, la pressió derivada de la protesta i la difusió del cas per internet. El Juan Antonio, sol·licitant d’una hipoteca per comprar una vivenda i que va patir un càncer d’ossos fa 9 anys, va recollir més de 151.000 signatures a través d’una petició a la plataforma Change.org. Dies després de negar-li la concessió de la hipoteca i el ressò a la xarxa, l’entitat va comunicar-li que farien una excepció en el seu cas, sense afegir més detalls al respecte.

 

Com comprova l’asseguradora el nostre historial mèdic per concedir-nos o no una pòlissa?

 

No ho fa, les asseguradores no tenen accés al nostre historial mèdic. El sol·licitant és responsable de la veracitat de la informació cedida i el contrari és considerat frau. De fet, el Departament de Salut de la Generalitat va suspendre el 2016 una proposta de projecte (VISC+) que permetia la venda de dades mèdiques a farmacèutiques i asseguradores. Per tant, aquestes darreres basen el seu criteri en la documentació que els fem arribar.

 

Tampoc hauria de ser accessible la nostra història mèdica a través d’eines de cerca com Google. Per desgràcia, el robatori de dades de caràcter confidencial d’hospitals o centres mèdics succeeix amb més freqüència del desitjat. Més avall a la secció de referències, hem inclòs un enllaç on s’explica el procediment per esborrar les nostres dades personals de Google en cas que hi apareguin.

 

 

Consells a l’hora de contractar un producte financer

 

Mentre no s’aprovi la nova llei hipotecària mencionada més amunt, proposem un seguit de consells que poden ser útils a l’hora de demanar un préstec o per fer front a les dificultats per a retornar-lo, sigui hipotecari o no:

 

 • Al negociar un producte financer amb el banc, sol·licitar la NO contractació d’una assegurança i demanar les condicions de finançament del producte sense assegurança. És a dir, comprovar que aquestes no canvien en funció de si tenim pòlissa o no.

 

 • Si l’anterior no és possible, demanar una assegurança d’un altre tipus, però no de vida. Per exemple, a La Caixa, en cas que el sol·licitant no pugui obtenir-ne una de vida per malaltia, hi ha l’opció d’una pòlissa d’accidents o d’incendis, però en cap cas es té en compte el seu estat de salut. A més a més, les no vitals solen ser més econòmiques.

 

 • En cas de gaudir ja d’una hipoteca però amb dificultats econòmiques per a pagar-la, es pot optar per una carència d’hipoteca, és a dir, un període durant el qual el banc ofereix la possibilitat de pagar una quota menor o inclús deixar de pagar-la durant un temps.

 

 • Considerar altres fonts de finançament que no depenguin directament d’un banc. Per exemple, en el cas de no poder obtenir un préstec hipotecari per un habitatge, es pot tenir en compte el model cooperatiu d’accés en cessió d’ús, que representa una alternativa intermèdia entre el lloguer i la propietat. Aquest model ofereix habitatge per una quota d’ús estable i més econòmica que el lloguer dels pisos de protecció oficial.

 

 


Referències

 1. Llei Hipotecària Espanyola: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453

 

 1. El Mundo (2017). Los bancos no podrán vincular la concesión de hipotecas a los seguros de vida y hogar.

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/07/24/5975ea8aca4741ad598b45d5.html

 

 1. Público (2017). El Banco Sabadell rectifica y concede una hipoteca a un hombre al que se la negó por haber padecido cáncer. http://www.publico.es/sociedad/banco-sabadell-rectifica-concede-hipoteca-hombre-nego-haber-padecido-cancer.html

 

 1. com. Ya puedes eliminar el registro de tus datos médicos en Google.

http://computerhoy.com/noticias/software/ya-puedes-eliminar-registro-tus-datos-medicos-google-64164

 

 1. ABC (2017). ¿Merece la pena solicitar un período de carencia hipotecaria?

http://www.abc.es/economia/20150925/abci-carencia-hipotecas-201509240946.html

 

 

 

 

Eines i recursos per a la gestió de les finances

A més de l’impacte físic i emocional, un diagnòstic de càncer pot tenir un impacte financer devastador en les vides de les persones que han tingut càncer i les seves famílies, al reduir-se la quantitat de diners disponibles per a les despeses generals de vida, com el lloguer, el menjar i els serveis públics. En aquest article oferim algunes eines per a planificar, gestionar i comprendre les pròpies finances, per tal de contribuir a fer front a aquestes dificultats.

 

Com gestionar les finances

Planificació d’un pressupost

 

Un pressupost mostra la previsió de diners que entren i surten. L’elaboració d’un pressupost mensual és un pas important per gestionar les finances quotidianes. Encara que les despeses totals difereixin de la previsió inicial, el fet de fer una estimació permet detectar possibles problemes i a partir d’aquí plantejar estratègies a seguir.

 

Elaboració d’un pressupost mensual en 3 passos:

 

 

L’elaboració d’un pressupost pot resultar útil per determinar si a finals de mes les despeses s’ajusten a la previsió, i així ajudar a mantenir un control de les finances. Si la despesa és superior als ingressos, és possible que sigui necessari fer alguns canvis per a que la situació sigui sostenible a llarg termini (bé augmentant els ingressos o reduint les despeses).

 

Consells per reduir les despeses

 

Els costos de vida poden augmentar com a resultat del càncer. En molts casos, l’augment de les despeses sobrepassa els ingressos mensuals, però hi ha algunes mesures a les què recórrer per tal de reduir les despeses.

 

Es poden dividir les despeses en articles essencials i articles no essencials. Els elements essencials són necessitats de vida bàsiques, com ara aliments, factures de la llar, hipoteca i lloguer. Els costos no essencials han de ser més fàcils de reduir. En el cas que existeixi preocupació per mantenir els pagaments de l’hipoteca, és possible que l’entitat prestadora pugui estendre els termes de la hipoteca o reduir-ne l’interès. Les persones que tenen un habitatge de lloguer poden comprovar si compleixen els requisits per a sol·licitar ajudes econòmiques per a l’habitatge.

 

Seria recomanable fer un seguiment de tots els pagaments mensuals, tant els que són fixes com els variables, i així poder fer una estimació aproximada de les despeses per als següents mesos. D’aquesta manera serà més fàcil identificar aquelles despeses que són prescindibles.

 

La situació ideal consistiria en no gastar més del 80% dels ingressos, destinar una quantitat inferior al 30% dels ingressos al pagament de deutes i tenir suficients estalvis per a poder subsistir 6 mesos sense ingressos, mantenint el ritme actual de despeses.

 

Kakebo, el mètode japonès per estalviar

 

El Kakebo és un llibre de comptes per a l’estalvi domèstic, neix d’un concepte importat del Japó, fins ara pràcticament desconegut al nostre país. El mètode és fàcil i el seu secret està en la constància: en un format semblant al d’una agenda, la persona ha d’anar apuntant les seves despeses diàries en les categories determinades (supervivència, oci o transport, per exemple). Quan s’acaba el mes se sumen els resultats setmanals i es fa el balanç.

 

D’aquesta manera, un pot fixar-se en quines coses gasta més i intentar modificar els seus hàbits de consum, si és que ho necessita. La clau per treure-li el màxim partit al mètode és tenir constància i portar al dia els comptes, la qual cosa pot no ser fàcil per a tothom. Sembla, però, que hi ha persones que l’han aprofitat amb èxit.

 

Aplicacions mòbil per a gestionar les finances

 

Avui dia hi ha moltes aplicacions mòbil per controlar despeses que us ajudaran, o gairebé us obligaran, a tenir els comptes ben gestionats. Entre totes cal destacar les següents:

 

 • Fintonic: és una app disponible per a terminals amb sistemes operatius iOS i Android totalment gratuïta. Fintonic permet sincronitzar tota la informació relativa als vostres comptes bancaris, targetes i productes d’inversió, creant avisos cada vegada que es facin canvis en qualsevol dels comptes. A més, permet establir diferents categories personalitzades de despeses i posar límits mensuals, avisant-vos si els sobrepasseu. A final de mes fa un informe amb les categories que heu incrementat o disminuït perquè pugueu programar-vos millor.

 

 • Soendee: amb aquesta app no heu de vincular els vostres comptes bancaris, sinó crear des de la app tantes carteres o pressupostos com necessiteu (menjar, roba, restaurants, etc). D’aquesta manera, s’assigna una quantitat a cada categoria i s’afegeixen els diferents ingressos o despeses. A més, ofereix una sèrie de funcionalitats extra com la sincronització entre dispositius, la possibilitat de compartir carteres/pressupostos amb altres usuaris i altres eines d’anàlisi de les vostres finances.

 

Una bona gestió de les finances pot servir com a pla de contingència en aquells casos en què l’augment de les despeses i la disminució dels ingressos afecta a l’economia familiar.

 

Punts clau

 

Planificar, gestionar i comprendre les finances són claus per millorar l’economia personal. Seguidament us oferim un llistat-resum amb els consells bàsics a seguir:

 

 • Classificació dels vostres assumptes: el càncer té molts efectes financers. És possible que tingueu diversos problemes en la vostra ment que primer cal solucionar-los.

 

 • Ingressos: revisar els estalvis, inversions i ingressos us ajudarà a planificar el vostre pressupost.

 

 • Despeses: si intenteu reduir al màxim els costos no essencials, notareu una millora en l’economia.

 

 • Pressupost: tenir un pressupost mensual us pot ajudar a gestionar les vostres finances diàries.

 

 • Gestió de pagaments: és important fer un seguiment de les vostres factures i comptes bancaris. Si no podeu gestionar els vostres assumptes financers, demaneu ajuda a alguna persona de confiança perquè pugui gestionar-los.

 

 • Préstec: assegureu-vos que heu considerat altres opcions abans de contractar diners. Trieu sempre el tipus més econòmic de préstec.

 

Addicionalment, podeu consultar alguns recursos i ajudes i econòmiques per a persones que han tingut càncer en aquest article.


Referències

 1. City Bar Justice Center. Recursos financieros y médicos para pacientes y sobrevivientes de cáncer. New York; 2015.
 2. MacMillan Cancer Support (2017). Your finances.
 3. El Diario (2014). Kakebo, el método japonés para que ahorres de una vez.
 4. Imagin (2016). Apps per controlar despeses.