Recursos i ajudes per als autònoms després de superar un càncer

Només l’any 2020 es va diagnosticar càncer a més de 13.000 autònoms, una malaltia que posa en especial risc d’exclusió social i vulnerabilitat els treballadors per compte propi, per les condicions i per l’escassa prestació que cobren en aquestes baixes de llarga durada, que moltes vegades no és suficient per a cobrir les despeses del dia a dia.

Tant per als autònoms com per a la seva família, aquesta desprotecció comporta un veritable drama. Molts d’ells suposen l’única font d’ingressos per a les seves famílies, per la qual cosa, si de sobte cauen malalts i la prestació no cobreix totes les seves necessitats, no sols els posa en perill a ells, sinó a tot el seu nucli familiar. Per aquesta raó, és necessària una revisió exhaustiva de la normativa perquè la legislació dels treballadors per compte propi s’assembli a la dels assalariats, ja que posseeixen molts més avantatges.

 

Principals dificultats dels autònoms vs. treballadors per compte aliè

La problemàtica específica és que la persona autònoma, durant la seva baixa, ha de continuar mantenint el seu negoci obert i la seva cotització, sense disposar d’ingressos per activitat laboral i només comptant amb una prestació econòmica de baix import (al voltant dels 670€ mensuals en el 80% dels casos).

A continuació, es resumeixen alguns recursos i ajudes als quals els autònoms poden acollir-se després del càncer amb la finalitat de reprendre la seva activitat laboral, així com rellançar el seu negoci.

 

 

Ajudes a autònoms

Primerament, podem distingir les ajudes nacionals de caràcter general, el programa de suport l’autoocupació del qual contempla en principi quatre tipus d’ajudes:

 

 • Subvenció per l’establiment de fins a un màxim de 10.000 € per a determinats col·lectius: la concessió d’aquesta ajuda sol estar condicionada amb caràcter general al fet que el beneficiari realitzi una inversió actius immobilitzats d’almenys 5.000 €, sense incloure impostos quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, en el període comprès entre els tres mesos anteriors a l’inici de l’activitat i els sis mesos posteriors a aquest inici. D’altra banda, sol requerir el compromís de romandre dos o tres anys com a autònom, en cas contrari, caldrà retornar-les.
 • Subvenció financera: serà equivalent a la reducció de fins a 4 punts de l’interès fixat per l’entitat de crèdit pública o privada que concedeixi el préstec, sent el límit de la subvenció d’un màxim de 10.000 €. El préstec haurà de destinar-se, almenys en un 75%, a finançar inversions en actius immobilitzats, podent-se destinar fins a un 25% a finançar l’actiu circulant. En tot cas, el beneficiari haurà de realitzar una inversió en actius immobilitzats per quantia no inferior a 5.000 €.
 • Subvencions per a assistència tècnica i formació: la quantia d’aquestes subvencions serà del 75% del cost, amb un màxim de 2.000 € i 3.000 €, respectivament.

 

De manera addicional existeix un programa de promoció de l’ocupació autònoma dirigida a persones desocupades, per la qual cosa aquells que han superat un càncer i han quedat en situació de desocupació podrien acollir-se a aquesta ajuda d’àmbit nacional. Així mateix, la majoria de les comunitats autònomes ofereixen ajudes específiques per a aquest col·lectiu. En aquest article, et mostrem les que pots gaudir a Catalunya:

 

 • Reprèn, d’orientació Laboral: la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) ofereix un servei d’orientació laboral gratuït que té com a objectiu acompanyar i donar suport a aquelles persones que han patit un càncer i busquen un treball adaptat a les seves necessitats emocionals i físiques.
 • Programes Orienta i Forma i Insereix (SOC – FI): d’altra banda, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa serveis similars a l’anterior per a millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral mitjançant accions de formació, orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball. Aquest organisme també ofereix una gran varietat de cursos que pots consultar aquí.
 • Programa Consolida’t: ofereix als autònoms les eines i els instruments necessaris per a que millorin el seu model de negoci, promovent d’aquesta manera la seva continuïtat, consolidació, i creixement.

 

 

Prestació per cessament d’activitat

 

Quan els treballadors per compte d’altri es veuen en la necessitat d’interrompre la seva activitat laboral i no poden gaudir d’ajudes com les esmentades anteriorment, existeix el dret al cobrament de la prestació per cessament d’activitat, també anomenat “atur de l’autònom”.

Aquesta ajuda és gestionada per les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social i per a poder obtenir-la s’han de complir una sèrie de requisits:

 • Haver cotitzat pel cessament d’activitat durant almenys 12 mesos.
 • Acreditar pèrdues en els últims tres trimestres de la teva activitat.
 • No trobar-se immers en cap causa penal.
 • Subscriure un compromís d’activitat i acreditar una disposició activa per a la reincorporació al mercat de treball.
 • No tenir complerta l’edat de jubilació i estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

 

La prestació per cessament d’activitat es calcula aplicant el 70% a la base de cotització. I el temps variarà en funció del total de mesos cotitzats:

 

Mesos cotitzats Duració de la prestació
De 12 a 17 mesos 4 mesos
De 18 a 23 mesos 6 mesos
De 24 a 29 mesos 8 mesos
De 30 a 35 mesos 10 mesos
De 36 a 42 mesos 12 mesos
De 43 a 47 mesos 16 mesos
Amb 48 mesos 24 mesos

 

En cas de necessitar una quantitat econòmica més elevada per a reactivar el negoci o dur a terme un projecte emprenedor, existeix el dret a la capitalització de l’atur. Aquesta mesura permet sol·licitar l’import dels diners corresponents a la prestació per cessament d’activitat. Per a això, s’ha de tenir pendent de cobrament un mínim de 6 mesos d’ajuda, iniciar l’activitat en un termini màxim d’un mes des de la concessió, i presentar la memòria de desenvolupament del negoci. Aquest document conté la informació sobre la forma jurídica del projecte, la seva activitat, el domicili social, i els plans d’inversions i finançament, entre altres detalls.

Com a alternativa a la capitalització de l’atur, es contempla la possibilitat de treballar i cobrar l’atur de l’autònom de manera simultània. Té com a objectiu assegurar un mínim d’ingressos a la persona desocupada que decideix emprendre, així com facilitar la posada en marxa del seu projecte. És important tenir en compte que queda exclosa la possibilitat de fer un treball per compte aliè a temps complet o parcial. Aquesta opció suposaria la fi de la compatibilització de totes dues coses i, per tant, d’aquest dret.

 

Ajudes addicionals

D’altra banda, existeix una altra sèrie d’ajudes relacionades amb aquesta malaltia com la prestació ortoprotètica. Es tracta d’un suport econòmic per a cobrir la despesa que suposa el material (pròtesis mamàries, cadires de rodes, etc.) i ha de sol·licitar-se abans de la seva compra.

La llei també contempla una sèrie d’exempcions per cura a menors afectats per càncer. Aquesta ajuda consisteix en el pagament d’un subsidi al treballador perquè pugui ocupar-se i acompanyar als seus fills o menors al càrrec. Té com a finalitat la compensació per la pèrdua d’ingressos que sofreixen les persones interessades en haver de reduir la seva jornada.

Bonificacions

Moltes persones que han superat un càncer es veuen en la necessitat de reduir la seva jornada laboral per a poder fer front a les dificultats encara presents. En aquest sentit, existeixen bonificacions per als autònoms que contractin un empleat encarregat de gestionar el seu negoci durant el temps que hagin d’absentar-se per a cuidar d’algun familiar. Addicionalment, existeix la possibilitat de donar d’alta com a autònoms a membres de la família (bonificació per a autònoms col·laboradors) amb una sèrie d’avantatges econòmics. L’objectiu d’aquesta mesura és ajudar a la consecució del negoci, així com afavorir la cotització d’aquells familiars, principalment cònjuges i fills, que actualment no cotitzen malgrat treballar en el negoci familiar a causa de les dificultats econòmiques patides arran del càncer.

En determinades ocasions, a conseqüència dels tractaments o les seqüeles derivades de la malaltia, es reconeix un cert grau de discapacitat. Si estàs interessat a conèixer més informació sobre aquesta prestació, en aquest article es resumeixen els requisits necessaris. En relació amb aquest tipus d’ajuda, també existeixen bonificacions per a autònoms discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

En definitiva, encara que la majoria de les ajudes existents estan pensades per al treballador per compte aliè. El col·lectiu d’autònoms també posseeix una sèrie de mesures que poden servir d’eina per a mantenir l’activitat dels seus negocis, suposar una llançadora per a reactivar la seva economia, dur a terme nous projectes emprenedors, o trobar noves sortides professionals després de superar el càncer.

 

Referències:

 

 

Vols rebre les últimes notícies amb el nostre butlletí?