Reconeixement del grau de discapacitat

La discapacitat o diversitat funcional fa referència als impediments físics, psíquics, intel·lectuals o sensorials que poden dificultar el desenvolupament de les activitats del dia a dia en igualtat d’oportunitats sense suports complementaris. A diferència de la incapacitat, la discapacitat no suposa necessàriament un impediment per a realitzar una activitat laboral.

Tipus i graus de discapacitat

El concepte diversitat funcional engloba un gran ventall de capacitats i necessitats d’accessibilitat, i es pot classificar en funció d’aquestes:

 • Discapacitat física. Pot implicar, o no, la pèrdua de capacitat de moviment.
 • Discapacitat sensorial. Per exemple, la pèrdua total o parcial de la visió o l’audició.
 • Discapacitat de la comunicació i la parla. Deriva de limitacions en la comprensió i/o l’expressió.
 • Discapacitat intel·lectual. Deriva de limitacions en el funcionament intel·lectual, la conducta adaptativa i habilitats pràctiques.
 • Discapacitat derivada del trastorn mental. Inclou alteracions emocionals, cognitives i/o del comportament.

De manera general, es distingeixen 5 categories de discapacitat, de menor a major, segons el la magnitud de la deficiència i el grau de discapacitat que origina:

 • Grau 1 (0 %): Discapacitat nul·la. Els símptomes, signes i seqüeles són mínims, i no justifiquen una disminució de la capacitat de la persona per a realitzar activitats del dia a dia.
 • Grau 2 (del 1 al 24%): Discapacitat lleu. Els símptomes, signes i seqüeles justifiquen algunes dificultats per a realitzar les activitats de la vida diària, però són compatibles amb la pràctica totalitat de les mateixes.
 • Grau 3 (del 25 al 49%): Discapacitat moderada. Els símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar les activitats de la vida diària, independentment de les activitats d’autocura.
 • Grau 4 (del 50 al 74%): Discapacitat greu. Els símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar la majoria de les activitats de la vida diària, i també es pot veure afectada la capacitat per fer algunes activitats d’autocura.
 • Grau 5 (del 75 al 100%): Discapacitat molt greu. Els símptomes, signes i seqüeles impossibiliten la realització de les activitats de la vida diària.

Reconeixement de la discapacitat

  • Què? La resolució de reconeixement de grau de discapacitat és el document administratiu que acredita la discapacitat.
  • On? La sol·licitud del reconeixement es pot fer per internet o presencialment, a la direcció general de protecció social, les oficines d’afers socials i famílies i a diferents oficines d’atenció ciutadana de Catalunya, entre d’altres.
  • Com? Cal omplir el formulari de sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat i concertar una cita de valoració o presentar un informe mèdic, psicològic, psiquiàtric o social.
  • Per què? Per a poder accedir als drets, serveis, programes i prestacions econòmiques destinades a les persones amb discapacitat:

Pots trobar tots els avantatges de la targeta acreditativa de discapacitat en aquest enllaç.

A més, les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa es consideren afectades per una discapacitat del 33 % a tots els efectes i no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. En cas de considerar que la discapacitat pot ser superior a aquest grau, s’haurà de fer la sol·licitud de reconeixement normalitzada.

 


Referències

Generalitat de Catalunya, departament de treball, afers socials i famílies. Persones amb discapacitat (web). Disponible a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/

Vols rebre les últimes notícies amb el nostre butlletí?